Konkurs: Wygraj książki Jakuba Małeckiego w specjalnym wydaniu z dużą czcionką!

Polub Wielkie Litery na Facebooku, weź udział w kolejnej odsłonie konkursu „Moja ulubiona biblioteka” (kliknij tutaj) i wygraj książki Jakuba Małeckiego w specjalnym formacie wydawniczym z dużą czcionką. 

  • Jak wziąć udział w konkursie?

Masz swoją ulubioną bibliotekę? Dlaczego i jak często ją odwiedzasz? Jakie historie, anegdoty z nią wiążesz? Opublikuj pod tym postem na Facebooku (kliknij tutaj) komentarz, w którym rozwiniesz zdanie „Moja ulubiona biblioteka to…”. Zachęcamy do udzielania kreatywnych, niebanalnych wypowiedzi. Nagroda powędruje do autora lub autorki najciekawszej odpowiedzi.

W komentarzu oznacz profil swojej ulubionej biblioteki na Facebooku (jeśli posiada konto). Komentarz należy oznaczyć także hashtagiem #WielkieLitery.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia do godz. 22.00. Powodzenia!

  • Nagrody – pakiet 2 książek z serii Wielkie Litery:

Jakub Małecki, Rdza (Wydawnictwo SQN),

Jakub Małecki, Horyzont (Wydawnictwo SQN).


REGULAMIN

Regulamin konkursu „Moja ulubiona biblioteka” (24 sierpnia 2020)

(„Regulamin”)

§ 1.

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

Organizatorem konkursu „Moja ulubiona biblioteka” (dalej: „Konkurs”) jest OSDW Azymut Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000030385, NIP 5252105994, kapitał zakładowy 24 634 382.00 zł (dalej: „Organizator”).

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

Organizator oświadcza, że:

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®;

Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym. Jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu społecznościowego Facebook®;

Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs;

Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®;

Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi portalu społecznościowego Facebook®. Organizator zwalnia w całości portal społecznościowy Facebook® od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników wynikającej z przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu, o których mowa w par. 4 Regulaminu.

§ 2

Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpocznie się 24.08.2020 o godzinie 15.30 i zakończy 30.08.2020 o godzinie 22.00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

Prace konkursowe należy nadsyłać do: 30 sierpnia 2020 roku do godziny 22.00

§ 3

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły (i) osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź (ii) trzynasty rok życia, o ile – na żądanie Organizatora – w szczególności w celu wydania nagrody, przedstawią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie na zasadach przewidzianych Regulaminem, przy czym brak przedstawienia tej zgody oznaczać będzie wykluczenie Uczestnika z Konkursu (dalej: „Uczestnik”).

W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”).

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora bądź innych spółek z Grupy PWN, mających swoją siedzibę w Polsce oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik jest związany warunkami Regulaminu, a dokonując zgłoszenia do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z jego treścią. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu, nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 5

Zasady i przebieg Konkursu

Konkurs jest przeprowadzony na kanale Organizatora prowadzonym w serwisie Facebook® pod adresem:[https://www.facebook.com/wielkielitery.azymut/] (dalej: „Fanpage”)

Zadaniem Uczestnika jest dodanie kreatywnej odpowiedzi na zadanie [Moja ulubiona biblioteka to…] w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u na Facebooku [dalej: „Post”, „Praca (Konkursowa)”].

Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

Praca Konkursowa stworzona przez Uczestnika powinna być efektem jego własnej twórczości, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i prawa do wizerunku. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do zgłoszonej Pracy Konkursowej.

W Konkursie nie biorą udziału Prace Konkursowe, które zostały zgłoszone przez osoby, o których mowa w ust. 4.4. nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem, a także takie, które zawierają:

wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;

nawoływania do przemocy lub nietolerancji;

treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów;

treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie, a także wizerunek;

treści co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych;

Prace Konkursowe, które spełniają którykolwiek z warunków wskazanych w niniejszym ustępie, będą przez Organizatora dyskwalifikowane. W przypadku, gdy po wydaniu nagrody ujawni się okoliczność opisana powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody lub zapłaty jej równowartości.

6. Każdy Uczestnik może przesłać wyłącznie jedną Pracę Konkursową. Z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w §7 ust. 1 Regulaminu, każda kolejna Praca przesłana przez takiego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu. / Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Prac Konkursowych.

7. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność, i wyłoni 1 zwycięską Pracę, która zostanie wyróżniona Nagrodą (dalej: „Nagroda”).

8. Informacja o wynikach Konkursu, w tym wskazanie listy laureatów Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”), zostanie umieszczona na Fanpage’u w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu oraz przesłana Zwycięzcom za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu społecznościowym Facebook®.

§ 6.

1. Nagrody

Nagrodą jest zestaw książek z serii Wielkie Litery:

Jakub Małecki, Rdza (Wydawnictwo SQN),

Jakub Małecki, Horyzont (Wydawnictwo SQN).

3. Wartość Nagrody wynosi: 87,8 zł brutto.

4. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.

5. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

6. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

7. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Facebook®, w przeciągu 5 dni od otrzymania prywatnej wiadomości o wygranej zgodnie z §5 ust. 8 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są również przesłać zgodę ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, według wzoru przesłanego przez Organizatora.

8. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 6, podanie nieprawidłowego adresu lub nieprawidłowych lub niepełnych danych i oświadczeń, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody bądź wypełnienia obowiązków podatkowych skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora, który w szczególności może ją przyznać innemu Uczestnikowi. W takim przypadku postanowienia ust. 3 – ust. 7 stosuje się do takiego nowo wybranego Uczestnika odpowiednio.

9. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub pocztą w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania od danego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych, na adres podany przez Zwycięzcę.

10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

11. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.

Prawa własności intelektualnej do Prac

W ramach udziału w Konkursie, z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania dalszych licencji, licencji na korzystanie z Prac Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, bez ograniczeń czasowych, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac Konkursowych – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Prac Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych w sposób inny niż określony w ust. 5.1.2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie), w tym w zakresie wykorzystania Prac Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, do komunikacji w Internecie (jako np. slajd, film na YouTube – w tzw. preroll, czyli krótki film reklamowy Konkursu),

wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.

2. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w powyższym ustępie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.

3. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw do Pracy w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.

4. Uczestnik, który nie wyraża zgody na udzielenie praw objętych niniejszym paragrafem, nie powinien brać udziału w Konkursie.

5. Uczestnik poprzez złożenie Pracy Konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191), że Praca Konkursowa przez niego zgłoszona jest wolna od wad prawnych, a w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 5.1 Regulaminu oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Prac Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich i prawa do wykorzystania wizerunku, osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia prawa do wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, związanego z Pracą Konkursową, Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności wyłonienia Zwycięzców, rozpatrywania reklamacji, wydania Nagród oraz rozliczenia podatku.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach jest Organizator, tj. OSDW Azymut Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Daimlera 2

8. Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, tj. odpowiednio w celu realizacji postanowień Regulaminu i w prawnie uzasadnionych celach administratora, rozumianych jako bieżący kontakt w sprawie Konkursu czy rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

9. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym: otrzymania Nagrody.

10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w klauzuli informacyjnej, zgodnej z art. 13 RODO, dołączonej do Regulaminu.

§ 8

Reklamacje

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres kontakt@wielkielitery.pl z dopiskiem „Konkurs Moja ulubiona biblioteka”.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.

§ 9

Postanowienia końcowe

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu pod Postem oraz w siedzibie Organizatora.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail kontakt@wielkielitery.pl 

4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dniach 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.)

5. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

ZAŁĄCZNIK – Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych.

KLUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

w związku z Konkursem „Moja ulubiona biblioteka” („Konkurs”)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., dalej: „RODO”, wobec faktu, że aby wziąć udział w Konkursie niezbędnym jest przekazanie Organizatorowi, zgodnie z definicją podaną w regulaminie Konkursu („Regulamin”), Pana/Pani danych osobowych, w rozumieniu art. 4 lit a) RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu jest organizator Konkursu to jest: OSDW Azymut Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000030385, NIP 5252105994, kapitał zakładowy 24 634 382.00 zł (dalej: „Organizator”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@pwn.pl

Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO), w tym prawidłowej identyfikacji, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, stanowiących również prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO), w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzców) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, a także w celach marketingowych, zgodnie z udzieloną w tym ostatnim przypadku Pana/ Panią zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, za wyjątkiem przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody, lecz stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Podanie danych osobowych Pana/Pani, jako uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów podanych w pkt 2 powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych związanych z udokumentowaniem udziału w Konkursie, wyboru laureatów Konkursu i wydania nagrody w aspekcie zarówno cywilnym, podatkowym, jak i rachunkowościowym.

Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z udziału w Konkursie, wydaniem nagrody oraz prawem do korzystania z prac konkursowych na zasadach przewidzianych Regulaminem, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi. Najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z Konkursu oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych na podstawie zgody, okres przetwarzania tych danych trwa do momentu odwołania zgody.

Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, właściwych dla ochrony danych osobowych.

Organizator oświadcza że:

prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator.

7. Administrator oświadcza, że dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, jak też prawo do cofnięcia wyrażanej zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

9. Dane uczestników Konkursu będą ujawniane przez Organizatora wyłącznie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, podmiotom udzielającym Organizatorowi wsparcia w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (podmiotom przetwarzającym), lub podmiotom upoważnionym w oparciu o przepisy prawa.

10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content